Usluge >
Osnivanje firme

Osnivanje firme u Republici Srbiji je proces koji se može obaviti u razumno kratkom roku, a za ovaj proces nudimo Vam naše usluge kako biste prošli bezbrižno kroz celokupan postupak.

Korak 1. Odabir pravne forme

Pre pokretanja postupka osnivanja firme potrebno je da odlučite koju pravnu formu privrednog subjekta želite da osnujete (DOO, Preduzetnik ili nešto drugo). Naši pravni konsultanti će Vam pomoći u tom odabiru.

Za Vas možemo da izvršimo registraciju sledećih oblika privrednih subjekata:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
 • Preduzetnik
 • Udruženje građana i organizacija
 • Predstavništvo stranog pravnog lica
 • Ogranak privrednog društva

Kada je u pitanju registracija preduzetnika u APR procedura je dosta jednostavna, jer je preduzetnik fizičko lice registrovano da obavlja delatnost.

Za otvaranje DOO i drugih formi postupak je složeniji i potrebno je prikupiti više dokumentacije. Društvo sa ograničenom odgovornošću može biti jednočlano ili višečlano (osnivač može biti jedna ili više osoba). Registrovanje privrednog društva u Srbiji moguće je i za strane državljanine, odnosno osnivači DOO mogu biti i stranci.

Želite usluge osnivanja firme?

Kontaktirajte naše pravne savetnike i dobićete kompletnu podršku bez odlaganja. Tu smo za Vas, pozovite nas!

Korak 2. Pripremne aktivnosti

Nakon što ste odlučili koju pravnu formu želite potrebno je da se odrade pripremne radnje pre samog podnošenja zahteva za registraciju.

2.1. Naziv firme

Poslovno ime firme mora da ima naziv firme, pravnu formu privrednog društva i mesto u kome je registrovano sedište firme. 

Kada birate poslovno ime za svoju firmu vodite računa da poštujete smernice i sva zakonska pravila i ograničenja u davanju imena. Neka imena mogu da budu predmet posebnih taksi i dodatnih naknada prilikom osnivanja.

2.2. Šifra delatnosti

Sva pravna lica i privredni subjekti imaju obavezu da odaberu svoju šifru delatnosti (onu delatnost kojom će se baviti). To podrazumeva obavezu da se prilikom podnošenja prijave za osnivanje preduzeća odredi i navede pretežna delatnost firme, odnosno najvažnija delatnost koju će firma obavljati.

Šifra delatnosti za koju se opredelite naziva se pretežna delatnost (vodeća ili dominantna delatnost). To su oni poslovi koje će firma pretežno i najviše obavljati radi sticanja profita. Postoje još i sporedne delatnosti, a to su ostali poslovi kojima se pravno lice može baviti (ukoliko ne postoje zakonska ograničenja).

Šifra delatnosti je bitna i zbog obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pojedine delatnosti su oslobođene fiskalnih kasa.

Ukoliko sporedna delatnost postane dominantna, ona se mora promeniti u pretežnu delatnost. Za DOO to znači i izmenu osnivačkog akta.

2.3. Sedište (adresa) firme

Vaša firma mora ima sedište, koje će se regulisati odgovarajućim ugovorom o zakupu poslovnog prostora odmah po registraciji.

U ovoj fazi potrebno je da donesete odluku gde će biti sedište firme, odnosno na kojoj adresi se biti prijavljeno sedište.

2.4. Priprema Osnivačkog akta

Kada se osniva DOO, potreban je Osnivački akt. Za Preduzetnike, ovaj korak nije potreban. Osnvački akt je opšti pravni akt privrednog društva u kome su definisana sva pitanja vezana za poslovanje, upravljanje, pitanja iz radnog osnosa i druga značajna pitanja u vezi poslovanja. Osnivački akt mora biti overen kod javnog beležnika (notara).

U zavisnosti od toga da li je DOO jednočlano ili ima više članova osnivača, donosi se Akt o osnivanju u formi odluke ili ugovora o osnivanju. Za jednočlano društvo Osnivački akt je Odluka o osnivanju, a za višečlano DOO Osnivački akt je Ugovor o osnivanju.

U sklopu naših usluga osnivanja firmi spada i izrada Akta o osnivanju.

2.4. Kvalifikovani elektronski potpis

U ovoj fazi potrebno je da pribavite Digitalni potpis (kvalifikovani elektronski potpis) osnivača, ukoliko ga već ne posedujete. Ovaj potpis je potreban za rad na elektronskim servisima radi potpisivanja, podnošenja i overavanja dokumenta elektronskim putem. Konkretno biće vam potreban odmah po potpisivanju ugovora sa knjigovodstvenom agencijom, kako biste ih ovlastili da podnose poreske prijave u vaše ime. Postoji zakonski rok za ove aktivnosti, te kako isti ne biste prekršili, u ovoj fazi pribavite potpis.

Za dobijanje digitalnog potpisa podnosi se Zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom u nadležnoj Policijskoj upravi i za građane Republike Srbije elektronski potpis se izdaje besplatno u MUP-u.

Želite usluge osnivanja firme?

Kontaktirajte naše pravne savetnike i dobićete kompletnu podršku bez odlaganja. Tu smo za Vas, pozovite nas!

Korak 3. Registracija firme u APR

Nakon što ste odlučili koju pravnu formu želite potrebno je da se odrade pripremne radnje pre samog podnošenja zahteva za registraciju.

3.1. Registracija preduzetnika 

Za osnivanje preduzetnika u Agenciji za privredne registre potrebno je da se priloži sledeća dokumentacija:

 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika koju podnosi fizičko lice ili ovlašćeni punomoćnik;
 • Overena fotokopija lične karte preduzetnika;
 • Dokaz o plaćenoj taksi odnosno naknadi za osnivanje preduzetnika;
 • Saglasnost organa o obavljanju delatnosti (samo ukoliko je neophodna).

3.2. Registracija DOO

Za osnivanje preduzetnika u Agenciji za privredne registre potrebno je da se priloži sledeća dokumentacija:

 • Registraciona prijava osnivanja DOO i upisa u registar poreskih obveznika potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica (ovlašćenog lica za zastupanje) ili lica koje ima punomoćje ovlašćeno od strane zastupnika društva;
 • Dokaz o identitetu članova društva – fotokopija lične kаrte za domaće državljane (fotokopija pаsošа ukoliko je strani državljanin; ukoliko je osnivač pravno lice prilaže se izvod iz Registrа, u kome je to pravno lice prethodno registrovano);
 • Osnivački akt DOO (Odlukа o osnivanju za jednočlano društvo ili Ugovor o osnivanju za višečlano DOO), sа overenim potpisimа svih osnivаčа, odnosno članova društva;
 • Odlukа o imenovаnju zаstupnikа, ako on nije određen osnivačkim aktom;
 • Overen potpis zаstupnikа;
 • Potvrda iz banke o uplati novčanog uloga kao dokаz o uplаti nаknаde zа osnivаnje (ukoliko se uplaćuje novčani ulog u društvo);
 • Sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga (samo ukoliko se unosi nenovčani ulog u društvo);
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju osnivanja DOO i dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Upravljanje društva sa ograničenom odgovornošću može biti jednodomno ili dvodomno, a o tome odlučuju osnivači pre osnivanja DOO. Ukoliko je upravljanje društvom jednodomno to znači da će firma imati jednog ili više direktora. Ako je upravljanje dvodomno tom firmom će upravljati jedan ili više direktora i nadzorni odbor.

Za dvodomni sistem upravljanja se prilikom osnivanja DOO prilaže dodatna dokumentacija: odluka o imenovanju predsednika i odluka o imenovanju članova nadzornog odbora. Ove odluke se prilažu samo ukoliko imenovanje nije navedeno u Osnivačkom aktu. Ukoliko jeste, onda ne postoji obaveza prilaganja ovih odluka.

Zajedno sa Rešenjem o osnivanju, Agencija za privredne registre će po službenoj dužnosti pribaviti za Vas i PIB, odnosno poreski identifikacioni broj, te nema potrebe da se posebno odlazi u Poresku upravu radi ovoga.

Korak 4. Pečat firme

Nakon dobijanja Rešenja o registraciji naredni korak je izrada pečata. Ovaj korak je opcion. Pečat se može izraditi, ali ne postoji obaveza njegovog korišćenja u toku poslovanja. Najčešće firme izrade pečat, za slučaj da im zatreba u nekim okolnostima, ali ga ne koriste u svakodnevnom poslovanju kasnije.

Preduzetnici i privredni subjekti nemaju više obavezu da u toku poslovanja koriste pečat za overavanje pisanih akata i poslovne dokumenacije. Dokumenti poput zahteva, obrazaca, dopisa, ugovora, faktura i ostalih ne moraju biti overeni pečatom firme. Pored toga, prilikom podizanja poslovnih pisama preduzetnici i DOO ne moraju da koriste pečat kao dokaz o uručenju, ali u tom slučaju najčešće moraju da prilože kopiju obrasca Overenih potpisa zastupnika.

Preduzetnici i DOO ne moraju više da koriste pečat u bankama prilikom overavanja zahteva za otvaranje računa, za karton deponovanih potpisa, za overu naloga, za menice i druga dokumenta vezana za platni promet.

Korak 5. Otvaranje računa u banci

Za otvaranje poslovnog računa potrebno je podneti osnovnu dokumentaciju:

 • Zahtev za otvaranje poslovnog računa,
 • Obrazac overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac overen kod javnog beležnika),
 • Odluka ili rešenje o usvajanju registracione prijave osnivanja iz APR-a,
 • Karton deponovanih potpisa banke,
 • Dokaz o identitetu,
 • Prateća dokumentacija banke (Ugovor i slično).

Dokumentacija koja se prilaže za otvaranje poslovnog računa može se razlikovati od banke do banke, ali je osnovna i u svim bankama obavezna dokumentacija gore navedena. Pored toga, naglasićemo i da je u praksi za otvaranje poslovnog računa za DOO često potrebno priložiti i dodatne dokaze: kopija Osnivačkog akta i fotokopija Statuta društva.

Korak 6. Knjigovodstvo

Paralelno sa prethodnim korakom potrebno je da potpišete ugovor sa ovlašćenom knjigovodstvenom agencijom. Tom prilikom ćete ovlastiti knjigovođu da može u vaše ime da podnosi poreske prijave, i odabraćete model oporezivanja koji će biti podnet u poreskoj prijavi. 

6.1. Podnošenje poreske prijave

Poreska prijava se podnosi u filijali Poreske uprave i predstavlja ujedno prijavu za porez na dobit radi utvrđivanja akontacionog poreza.

Obračun poreza i poresku prijavu popunjava i podnosi ovlašćeni knjigovođa. Zakonski rok za predaju poreske prijave je 15 dana od datuma osnivanja firme, odnosno od datuma donošenja Rešenja o registraciji u APR-u.

Poresku prijavu podnose i preduzetnici i DOO.

Ukoliko ste se registrovali kao preduzetnik prva i najvažnija finansijska odluka koju morate doneti je izbor modela oporezivanja. Postoje dva modela oporezivanja preduzetnika, a to su paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga (samooporezivanje i lična zarada). 

Iznos paušalnog poreza za preduzetnike možete da proverite na sajtu Poreske uprave. Ovaj model je najjednostavniji ali podleže rigoroznim i čestim proverama samostalnosti. Kod preduzetnika koji vode poslovne knjige porez na dobit je nešto niži nego kod DOO, a model oporezivanja je praktično identičan kao kod DOO.

Poreska prijava se može poslati i elektronski putem servisa ePorezi. Za elektronsko podnošenje poreskih prijava potrebno je da imate elektronski potpis, odnosno kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis.

6.2. Ulazak u sistem PDV

Preduzetnici paušalci nisu u sistemu PDV. Svi ostali oblici pravnih lica inicijalno biraju da li će biti u sistemu PDV-a ili ne. Odluka o ulasku u sistem PDV zavisi isključivo od ukupnih prihoda koje očekujete. Inicijalno možete početi izvan sistema PDV, te naknadno ući u sistem. 

Preduzetnici paušalci su ograničeni na ukupan godišnji prihod, u kalendarskoj godini na maksimalni iznos do 6 miliona dinara. Preduzetnici koji vode knjige, DOO i ostali oblici privrednih društava su ograničeni na ukupan prihod do 8 miliona dinara u prethodnih 12 meseci. Ukoliko ne prelazite ove iznose prihoda vaša firma ne mora da bude u sistemu PDV.

Želite usluge osnivanja firme?

Kontaktirajte naše pravne savetnike i dobićete kompletnu podršku bez odlaganja. Tu smo za Vas, pozovite nas!