Politika zaštite privatnosti
i Politika kolačića

Web sajt www.webora.rs je u vlasništvu i njime upravlja Shamrock doo Beograd kroz svoj projekat Webora (u daljem tekstu: „Webora“ ili „Shamrock“). Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu www.webora.rs ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Shamrock-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Shamrock-u ili bilo kom trećem licu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata:

 • sve rizike koji nastaju iz korišćenja web sajta webora.rs;
 • da koristi sadržaj web sajta webora.rs isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe.
  Webora se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovog sajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja sajta www.webora.rs.

Web sajt www.webora.rs sadrži informacije o Webora uslugama kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, biti jasno označene.

Webora nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Web sajt www.webora.rs koristi tzv. kolačiće (engl. ‘cookies’). Opšti uslovi korišćenja pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše veb sajt i koje pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku malog tekstualnog fajla.

Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Neki kolačići koje Shamrock koristi čuvaju informacije o Korisniku koje su lične prirode.

Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ih je Korisnik sam objavio, odnosno uneo na web sajtu www.webora.rs, i to isključivo radi pribavljanja nužnih informacija za lakše funkcionisanje i upotrebu web sajta www.webora.rs .

Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta www.webora.rs, odnosno kako bi se:

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge;
 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada;
 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi;
 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima;
 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti.

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt www.webora.rs:

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za poručivanje prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača;
 • pamte robu i usluge koje su poručene kada se dođe do stranice za konačnu potvrde kupovine;
 • pamte ukupan broj i način prijavljivanja na veb sajt;
 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje;
 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu.

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup web sajtu www.webora.rs koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (najkasnije do 13 meseci).
Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Sve dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića nalaze se na linku aboutcookies.org

Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ukoliko Korisnik želi bolje da razume podešavanja:

 • podešavanje kolačića u Edge-u ( LINK )
 • podešavanje kolačića u Firefox-u ( LINK )
 • podešavanja kolačića u Chrome-u ( LINK )
 • podešavanja kolačića u Safari-u ( LINK )

Webora na svom sajtu www.webora.rs koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”. Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta www.webora.rs Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”.

Shamrock isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica www.webora.rs u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Više informacija o načinu regulisanja/isključenja iz ovakvog tipa kolačića nalaze se na linku: www.networkadvertising.org/choices .

Osim toga, web sajt www.webora.rs pratiti statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”).

Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar Korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt www.webora.rs. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane Korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Google neće dovesti u vezu IP adresu Korisnika ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a.  

Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko Korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku Google Anlitics.

Shamrock se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika web sajta www.webora.rs. Shamrock prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi, prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije.

Shamrock će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama i uređajima za korišćenje usluga naručenim putem web sajta www.webora.rs ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Shamrock preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Svi zaposleni Shamrock-a koji prilikom obavljanja posla dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Shamrock ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.

Korišćenjem web stranica www.webora.rs smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan sa ovim uslovima, uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Shamrock zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene ove Politike, o čemu obaveštava Korisnike informacijom na svom sajtu.

Poslednje ažuriranje: 20.06.2023.

Privacy Policy and
Cookie Policy

The website www.webora.rs is owned and operated by Webora Team, a project of Shamrock Ltd. (hereinafter: “Webora” or “Shamrock”). Documents, data and information published on the website www.webora.rs may not be forwarded or used in any way for commercial purposes without the express consent of Shamrock or in any way that may cause damage to Shamrock or any third party.

Documents, data and information published on this website can only be used for the individual needs of the website visitor (hereinafter: user) while respecting all copyrights and proprietary rights and rights of third parties.

By using the content of this website, the User accepts:

 • All risks arising from the use of the website webora.rs;
 • To use the content of the website webora.rs solely for its own, non-profitable and non-commercial purposes.
  Webora fully disclaims any liability, which in any way may arise or is in any way related to the use of this website, or for any damage that may arise to the User or any third party in connection with the use of the content of the website www.webora.rs.

The www.webora.rs website contains information about Webora’s services as well as links to other websites created by third parties that will, whenever possible, be marked as such.

Webora has no control over this information or other websites and fully disclaims any responsibility for the accuracy and availability of content on websites created by third parties.

The website www.webora.rs uses so-called “cookies”. The general terms and conditions of use of Webora’s website provide clear and relevant information about the cookies used and the reasons for their use. Cookies are a set of data generated by a website and placed by a web browser on the User’s disk in the form of a small text file.

Session cookies, small files are placed on the User’s computer or mobile device through the websites visited or certain messages received via e-mail. Their use is widespread so that websites can function properly and so that their owners can obtain business and marketing information.

The cookie contains a text string, which contains information about the browser. It is not necessary for the cookie to recognize where the User is from, it only needs to determine the type of user’s web browser. Some cookies used by Webora store information about the User that is personal.

However, such information is stored only if the User himself has published it, i.e. entered it on the website www.webora.rs, and solely for the purpose of obtaining the necessary information for the easier functioning and use of the website www.webora.rs.

Cookies are used for technical reasons to enable the efficient operation of the website www.webora.rs, i.e. to:

 • Maintain a balance of traffic to the website, and users receive coherent and reliable services;
 • Limited traffic to key parts of the website in order to maintain levels of efficiency of work;
 • Ensure the connection of the User with the appropriate service on the website, when changes are made to the way the website works;
 • Direct the user to specific applications of a service or to specific servers;
 • Get an insight into how visitors use the website and how the website can be improved in terms of its usability.

Cookies are used to make it easier for the User to use the website www.webora.rs:

 • Remember the information entered by the User in order forms when navigating through various pages during the web browser session;
 • Remember the goods and services that were ordered when it comes to the purchase confirmation page;
 • Remember the identification of logins on the website;
 • Remember applied settings, such as appearance, text size, parameters, and colors;
 • They register number of visits to the website.

Cookies are stored on the device used to access the website www.webora.rs which remembers this setting for the next time. The cookie expires after a certain period of time (in any case within a period of 13 months). The user has the option to delete cookies through the settings in the Web browser. All additional information about deleting or blocking cookies can be found at the link aboutcookies.org

Internet browsers allow you to change your cookie settings. The settings are most often found in the “Options” or “Preferences” menu. The links below may be helpful if the User wants to better understand the settings:

 • Cookie settings in Edge ( LINK )
 • Cookie settings in Firefox ( LINK )
 • Cookie settings in Chrome ( LINK )
 • Cookie settings in Safari ( LINK )

Webora also uses “targeting” cookies on the website www.webora.rs linked to services provided by third parties, such as the “Share on Social Networks” option. All these cookies are managed by third parties, and any additional privacy information is found on the websites of these third parties. By using the website www.webora.rs the User accepts the use of cookies for “targeting”.

Shamrock excludes any liability for any loss of functionality and /or quality of the content of the website www.webora.rs in cases of selection of the regulation of the receipt of cookies by the user.

More information on how to regulate /exclude from this type of cookie can be found at the link: www.networkadvertising.org/choices.

In addition, the website www.webora.rs track statistical visits solely for the purpose of obtaining necessary information with the help of Google Analytics, an online analytics service provided by Google Inc. (hereinafter referred to as “Google”).

Google Analytics uses cookies, text files that are placed on the User’s computer, to help analyze how users use the website www.webora.rs. Google uses the information provided for the purpose of evaluating the user’s use of the website, to prepare reports on website activity and internet usage. Google will not associate the IP address of the User with any other data owned by Google.

Further information about Google Analytics cookies can be found on Google’s website relating to the provision of assistance and privacy policy: Google’s privacy policy and Google Analytics Help. Google has developed a browser add-on for Google Analytics JavaScript that turns it off (ga.js, analytics.js, dc.js). If the User wishes to be excluded from Google Analytics, it is necessary to download and install an additional program for his web browser, additional information, can be found at the link Google Analytics.

Shamrock undertakes to respect the anonymity and privacy of website users www.webora.rs. Webora collects the User’s personal data only if the User voluntarily submits them to webora.rs, when purchasing a service or product or submitting a complaint.

Shamrock will use this data exclusively for the purpose of fulfilling its obligations in connection with services and devices for the use of services ordered through the website www.webora.rs or its, law-based obligations, collection of receivables, development of its services and prevention of potential abuse.  

Shamrock undertakes to keep all user data in accordance with positive regulations and to make them available exclusively to employees who need this information to perform their work.

All Shamrock employees who come into contact with user information when performing their work are responsible for respecting the principles of privacy protection.

Shamrock  has the right, in the event of a request from a state authority, institution or competent regulatory authority, to make user data available to those authorities, institutions and regulatory bodies in accordance with applicable regulations.

The use of the www.webora.rs website is considered to be familiar to and agrees to this Policy, including the provisions on the processing of personal data and the possibilities related to cookies.

Shamrock reserves the right, in accordance with its business policy or amendments to positive legal regulations, to make changes to this Policy, and notifies users on its change by posting information on its website.

Last updated: June 20, 2023