Naše usluge

Naše usluge su posebno prilagođene specifičnostima Vašeg poslovanja i konkretnim potrebama odnosno problemu koji je potrebno rešiti. U zavisnosti od Vaših potreba, naše usluge se mogu grupisati u nekoliko najvažnijih celina:

Product Development

Razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda predstavlja skup aktivnosti od istraživanja tržišta, određivanje karakteristika proizvoda u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, usklađivanje sa regulativom, kao i  analizu uspešnosti plasmana proizvoda.

Ove aktivnosti rezultiraju novim proizvodom ili novom karakteristikom sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti za kompaniju.

Detaljnije >>

Project Management

Jedna od naših specijalnosti su i outsorcing usluga upravljanja određenom funkcijom, odnosno vođenje projekta ili vođenje celokupnog poslovanja na određeni vremenski period.

U ovom procesu sa naše strane se angažuje više profesionalnih menadžera, svako sa ekspertizom u određenoj oblasti, kako bi se postigli dogovoreni rezultati u dogovorenim rokovima.

Detaljnije >>

Stručne obuke i treninzi

Pored navedenih usluga organizujemo specijalizovane obuke i treninge namenjene Vašim zaposlenima, kako menadžerima tako i izvršiocima.

Obuke i treninzi se organizuju na način da ne remete dnevne operacije Vaše kompanije, i mogu biti deo naših usluga, sa ciljem unapređenja efikasnosti Vaše organizacije, pre svega prodajnih i projektnih aktivnosti.

Obuke se organizuju kao eksterne, interne ili individualne, zavisno od potreba koje želite da zadovoljite u sklopu Vaših poslovnih procesa.

Naše obuke koje pružamo kompanijama za obuku njihovih zaposlenih podrazumevaju i provere stečenih znanja i veština, te polaznici koji uspešno polože testove dobijaju potvrdu o uspešno završenoj obuci. Aktuelni treninzi i obuke >>

Optimizacija poslovnih procesa

Ovo je kompleksan proces u kome se vrši sistematično i detaljno prikupljanje, obrada i analizira dostupnih podataka, sa ciljem da identifikujemo i definišemo optimalni model poslovnih procesa.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se poslovni procesi dovedu na optimalni nivo, sa ciljem smanjenja troškova i povećanja efikasnosti.

Detaljnije >>

Izrada biznis planova

Sveobuhvatna analiza komercijalne politike Vaše kompanije, koja uključuje savetovanje radi izrade novog ili optimizacije postojećeg poslovnog plana, kao i postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i strategije kompanije.

U sklopu ovog procesa možemo da kreiramo i predlog modela poslovanja baziranog na ključnim indikatorima performansi (KPI).

Detaljnije >>

Usluge osnivanja firme

U sklopu naših usluga nudimo mogućnost registracije svih oblika privrednih društava, te možemo da za vas da registrujemo:

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)

  • Preduzetnika

  • Udruženje građana i organizacija

  • Predstavništvo stranog pravnog lica

  • Ogranak pravnog lica

U paketu možete da dobijete i domen sa vašim web sajtom i email adresama.

Detaljnije >>

Usluge arhiviranja i digitalizacije

U saradnji sa poslovnim partnerima Cerat i DSC nudimo Vam kompletnu uslugu konsaltinga, sređivanja arhivskog depoa, outsourcinga arhive, kao i digitalizacije.

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/2020), obavezuje sve privredne subjekte da obezbede prostor za čuvanje arhive, da imenuje osobu zaduženu za zaštitu arhivske građe, da donese odgovarajuće odluke i akta u skladu sa zakonskim odredbama, zatim da formira arhivsku knjigu te da jednom godišnje preda arhivsku građu u Državni arhiv Srbije. 

Kazne za nepoštovanje ovog zakona su izuzetno visoke, i idu čak do dva miliona dinara. Ne dozvolite da Vam ove odredbe utiču na poslovanje - kontaktirajte nas i zakažite sastanak. Predaja dokumentacije mora da se izvrši u skladu sa zakonskim rokovima.